Regulamin hosting

obowiązuje od dnia 04.11.2020

 

§ I Określenia użyte w regulaminie

 1. Dostawca Usługi – Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie (02-737), przy ul. Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91
 2. Użytkownik/Abonent – osoba prawna lub fizyczna, która dokonała rejestracji konta i otrzymała potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisach o nazwie hashmagnet.pl oraz madhosting.pl świadczone są usługi hostingowe, oferowane przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie (02-737), przy ul. Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91, REGON 142506494 zwaną dalej MV.
 2. Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie hashmagnet.pl lub madhosting.pl poprzez Panel Klienta (panel.hashmagnet.pl) i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą MV i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem lub Abonentem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem a także Polityką Prywatności.
 3. Cennik znajduje się pod adresami hashmagnet.pl oraz madhosting.pl i stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Specyfikacja techniczna znajduje się pod adresem hashmagnet.pl oraz madhosting.pl i stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Użytkownikiem.
 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, która znajduje się pod adresem madventures.pl/regulamin/#polityka-prywatnosci i stanowi integralną część Regulaminu.
 7. MV zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 8. Użytkownik rejestrując się na stronie panel.hashmagnet.pl lub madhosting.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od MV wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy MV.
 9. MV ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  • Abonent korzystał z usług MV w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług MV,
  • Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 10. MV na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.
 11. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

§ III Czynności zabronione

 1. Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
 2. Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.
 3. Ingerencja w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
 4. Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.
 5. Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
 6. Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
 7. Działające na szkodę innych użytkowników nadmierne przeciążanie serwerów / konta hostingowego.
 8. Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.
 9. Wykorzystywanie infrastruktury MV jako zaplecza do przechowywania kopii zapasowych danych.
 10. Wykorzystywanie infrastruktury MV do przechowywania i udostępniania plików audio, video, archiwów, obszernych zbiorów zdjęć czy danych binarnych inaczej nie  klasyfikowanych.
 11. Wykorzystywanie infrastruktury MV jako hosting baz SQL/nonSQL serwisów umieszczonych poza infrastrukturą Usługodawcy.
 12. Dociążanie usługi tzn. nadmierne, ciągłe (przekraczającego 4 godziny w skali doby) wykorzystania 100% zasobów CPU przypisanych do usługi.
 13. Wykorzystywanie infrastruktury MV jako hosting lub archiwum plików, w dowolnej postaci, również przy użyciu specjalistycznych skryptów, jak np.
  OwnCloud.
 14. Wykorzystywanie infrastruktury Usługodawcy jako hosting ADSerwerów.
 15. Korzystanie z baz adresowych zakupionych od osób trzecich do wysyłki poczty email.
 16. Korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres email znajduje się w bazie adresowej.
 17. Wykonywanie testów penetracyjnych infrastruktury MV a także jakiekolwiek inne próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, skanowania
  sieci, tudzież przeprowadzania ataków typu “odmowa usługi”.

§ IV Płatności.

 1. Za korzystanie z usług oferowanych przez MV pobierana jest opłata za okres wskazany w ofercie z góry, która stanowi okres rozliczeniowy.
 2. MV zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
 3. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie zawieszana. Jeżeli w terminie 7 dni od zawieszenia usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez MV jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane. Jeśli zaś Abonent ureguluje płatność za kolejny okres rozliczeniowy w podanym terminie, MV przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po wpłynięciu należności.
 4. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony MV.
 5. Abonent, który w procesie rejestracji wybrał typ konta „firma”, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur vat drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane w terminie do 14 dni od otrzymania płatności przez MV.
 6. Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania MV o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10 zł netto, doliczaną do każdej faktury.

§ V Rozwiązanie umowy.

 1. MV ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi, odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta, bądź zwieszenia świadczenia usługi w sytuacji, gdy:
  – zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  – Abonent korzystał z usług MV w sposób sprzeczny z prawem, bądź ich przeznaczeniem, złamał Regulamin usług MV lub umowę,
  – Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 2. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez MV nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
 3. MV poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi lub odstąpieniu do umowy oraz o przyczynie tego zawieszenia lub odstąpienia. Wznowienie świadczenia usług będzie możliwe po wyeliminowaniu przyczyny.
 4. W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w § IV, pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

§ VI Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (elektronicznie, przez Panel Klienta – panel.hashmagnet.pl lub listownie, na adres siedziby MV) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§ VII Odpowiedzialność.

 1. MV dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy MV, MV zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy MV lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między MV a Abonentem.
 3. MV zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
 4. Wszystkie usługi oferowane przez MV powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
 5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
 6. Odsprzedawanie w części lub całości osobom trzecim usługi wykupionej w MV jest zabronione.
 7. Za wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi, aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelu klienta MV, za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. MV nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
 8. MV nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy użytkowników, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału MV.
 9. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
 10. MV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 11. MV nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
 12. MV nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem usługi.
 13. MV nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą MV, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§VIII Pomoc techniczna.

 1. MV gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi danej usługi, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w MV.
 2. MV gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie dostarczone przez Panel Klienta (panel.hashmagnet.pl) maksymalnie do 48 godzin o ile dotyczy aktywnej usługi w MV i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta.
 3. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

§IX Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu MV i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez MV powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email kontakt(małpa)hashmagnet.pl lub drogą pocztową na adres MV.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
 5. MV rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

§X Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Regulamin rejestracji i utrzymania Domen Internetowych

§I Definicje

 1. Rejestrator – podmiot, który dokonuje rejestracji domen:
  – domeny polskie – Consulting Service Sp. z o.o. za pośrednictwem NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa)
  – pozostałe domeny zagraniczne – Consulting Service Sp. z o.o.
 2. Partner – Mad Ventures Patryk Kozioł pod marką hashmagnet.pl oraz madhosting.pl z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 29B, który działa we współpracy z Rejestratorem, na mocy zawartej umowy w zakresie rejestracji i obsługi domen internetowych,
 3. Użytkownik/Abonent – podmiot lub osoba fizyczna, która złoży zamówienie na domenę lub zleci jej transfer Partnerowi.

 

§ II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisach o nazwach hashmagnet.pl oraz madhosting.pl świadczone są usługi rejestracji i utrzymania domen internetowych, oferowane przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91 oraz REGON 142506494 zwaną dalej MV.
 2. Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie hashmagnet.pl/madhosting.pl i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą MV i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem, a także Polityką Prywatności.
 3. Cennik znajduje się pod adresem hashmagnet.pl/domeny i stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Użytkownikiem.
 5. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, która znajduje się pod adresem https://madventures.pl/regulamin/#polityka-prywatnosci i stanowi integralną część Regulaminu.
 6. MV zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 7. Użytkownik rejestrując się na stronie panel.hashmagnet.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od MV wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy MV.
 8. MV ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  • Abonent korzystał z usług MV w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług MV,
  • Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 9. MV na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.
 10. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

§III Zasady rejestracji i obsługi domen internetowych:

a. Użytkownik zlecając obsługę domeny przez Partnera, udziela zgody przed krajowym rejestratorem domen NASK i składa nieodwołalne pełnomocnictwo (na każdy z obsługiwanych obiektów) do reprezentowania Abonenta przed Rejestratorem i dokonywania w jego imieniu zmian w rejestrach domen,

b. pełnomocnictwa udzielane są na dokonywanie czynności w imieniu Abonenta w następujących podmiotach:

i. NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa),

ii. Consulting Service Sp. z o. o.,

c. pełnomocnictwo wygasa z chwilą:

i. śmierci Użytkownika lub rozwiązania podmiotu, którym jest Abonent,

ii. całkowitego usunięcie domeny z rejestru domen lub danych użytkownika z owego rejestru,

iii. utraty praw do nazwy domenowej lub innego obsługiwanego obiektu,

d. użytkownik, który zleci przeniesienie obsługi domeny do Partnera lub rejestrację domeny u Partnera, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu świadczenia usług przez MV, regulaminu Rejestratora (który obsługuje daną nazwę domenową), w zakresie rejestracji i obsługi domen.

e. w przypadku obsługiwania domen przez krajowy rejestr domen NASK, użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania następujących aktów:

i. Prawa Abonenta domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/prawab.html

ii. Transfer domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/transfer.html

iii. Ogólny regulamin nazw polskich: http://www.dns.pl/regulamin.html

iv. Regulamin obsługi opcji na domeny polskie: http://www.dns.pl/opcje.html,

f. Użytkownik rejestrując domenę bierze na siebie pełną odpowiedzialność wobec podmiotów trzecich za prawa do nazw towarowych wykorzystanych w nazewnictwie domen,

g. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych danych w procesie obsługi domen; o każdej zmianie należy niezwłocznie zawiadomić MV, w celu dokonania korekty danych lub ich zmiany w odpowiednich rejestrach,

h. Partner zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji domeny w przypadku podejrzenia, iż podane dane abonenta są nieprawidłowe, niepełne lub nazwa domeny może powodować naruszenia praw podmiotów (osób) trzecich, a także w sytuacji nieuregulowania należności zawartych w proformach,

i. w przypadku niektórych domen (np. polskich, obsługiwanych przez NASK) operator pozwala na ukrycie danych osobowych osób prywatnych widocznych w rejestrze domen; Partner dokonuje takiego ukrycia automatycznie, jednak Użytkownik powinien dokonać weryfikacji tego faktu po każdej czynności związanej z obsługą domeny, a w przypadku niezgodności, poinformować o tym fakcie Partnera;

j. dane podmiotów niebędących osobami fizycznymi są publikowane w publicznych rejestrach domen bez możliwości ich ukrycia.

k. domeny rejestrowane są na okres nie krótszy niż 1 rok, maksymalny oraz minimalny okres rejestracji zależą od:

i. możliwości technicznych systemów teleinformatycznych Rejestratora oraz Partnera,

ii. dostępnej oferty u Partnera,

l. okres ważności domeny liczony jest od momentu jej rejestracji, a w przypadku odnowienia domeny, od ostatniego dnia ważności domeny w poprzednim okresie,

m. niektóre domeny (np.: eu., com., net.) wymagają dokonania opłaty w przypadku ich transferu; opłata ta zaliczana jest na poczet odnowienia domeny na kolejny okres rozliczeniowy,

n. wraz z chwilą złożenia zamówienia na domenę polską oraz opłacenia należności, Partner dokonuje rejestracji w systemie Rejestratora; kolejna próba rejestracji wspomnianej domeny nie będzie możliwa,

o. na 30 dni przed wygaśnięciem domeny Partner dostarczy odpowiednie dokumenty potrzebne do opłacenia domeny; pozostałe kwestie w zakresie rozliczeń reguluje Regulamin świadczenia usług przez MV,

p. na rejestr domen składają się rejestr abonentów oraz rejestr nazw domenowych,

q. Użytkownik ma prawo uzyskać kod (EPP, authinfo) potrzebny do przeniesienia obsługi obiektu do innego Rejestratora (Partnera); kody są wydawane bezpośrednio przez Rejestratora z uwzględnieniem jego procedur,

r. Partner oraz Rejestrator mają prawo do weryfikacji danych Abonenta przed wydaniem tego kodu.

§IV Odpowiedzialność partnera:

a. w przypadku nieudanej rejestracji domeny lub jej odnowienia, które nie wniknęły z winy Użytkownika, Partner ponosi odpowiedzialność w wysokości 100% wpłaconej kwoty za rejestrację nazwy domenowej,

b. Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie wczesne skontaktowanie się z Partnerem w celu odnowienia nazw domen, potwierdzenia faktu możliwości realizacji takiej dyspozycji oraz wpłacenia należnej sumy w taki sposób, aby środki były zaksięgowane przez Partnera minimum 7 dni przed dniem wygaśnięcia domeny,

c. Abonent przed wygaśnięciem domeny powinien upewnić się, iż płatność została przez Partnera zaksięgowana, a dyspozycja odnowienia została przetworzona prawidłowo,

d. brak zastosowania się do regulaminu przez Abonenta zwalnia Partnera z odpowiedzialności wobec Abonenta, szczególnie w sytuacjach utraty nazw domenowych.

§V Postanowienia końcowe:

Do rejestracji domen mają zastosowanie także przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a także innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski.

Regulamin Sklep / Kurs

 

§ I Określenia użyte w regulaminie

 1. Dostawca Usługi – Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie (02-737), przy ul. Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91
 2. Użytkownik/Abonent – osoba prawna lub fizyczna, która dokonała rejestracji konta i otrzymała potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie hashmagnet.pl świadczone są usługi hostingowe w postaci gotowych sklepów internetowych oraz platformy do tworzenia kursów, oferowanych przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie (02-737), przy ul. Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91, REGON 142506494 zwaną dalej MV.
 2. Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie hashmagnet.pl poprzez Panel Klienta (panel.hashmagnet.pl) i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą MV i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem lub Abonentem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem a także Polityką Prywatności.
 3. Cennik znajduje się pod adresem hashmagnet.pl i stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Specyfikacja techniczna oraz funkcjonalna znajdują się pod adresami https://hashmagnet.pl/sklep-online/ oraz https://hashmagnet.pl/platforma-do-tworzenia-kursow-online/ i stanowią integralną część Regulaminu.
 5. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Użytkownikiem.
 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, która znajduje się pod adresem madventures.pl/regulamin/#polityka-prywatnosci i stanowi integralną część Regulaminu.
 7. MV zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 8. Użytkownik rejestrując się na stronie panel.hashmagnet.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od MV wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy MV.
 9. MV ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  • Abonent korzystał z usług MV w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług MV,
  • Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 10. MV na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.
 11. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.
 12. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego zawieszenia usługi na okres maksymalnie jednego miesiąca w roku kalendarzowym. Chęć taką należy zgłosić przez Panel Klienta odpowiednio wcześniej.
 13. Użytkownik ma możliwość zawieszenia sklepu na okres dłuższy niż 1 miesiąc jednak wiąże się to z opłatą wysokości 50% wartości świadczonej usługi.

§ III Czynności zabronione

 1. Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
 2. Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.
 3. Ingerencja w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
 4. Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.
 5. Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
 6. Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
 7. Działające na szkodę innych użytkowników nadmierne przeciążanie serwerów / konta hostingowego.
 8. Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.
 9. Wykorzystywanie infrastruktury MV jako zaplecza do przechowywania kopii zapasowych danych.
 10. Wykorzystywanie infrastruktury MV do przechowywania i udostępniania plików audio, video, archiwów, obszernych zbiorów zdjęć czy danych binarnych inaczej nie  klasyfikowanych.
 11. Wykorzystywanie infrastruktury MV jako hosting baz SQL/nonSQL serwisów umieszczonych poza infrastrukturą Usługodawcy.
 12. Dociążanie usługi tzn. nadmierne, ciągłe (przekraczającego 4 godziny w skali doby) wykorzystania 100% zasobów CPU przypisanych do usługi.
 13. Wykorzystywanie infrastruktury MV jako hosting lub archiwum plików, w dowolnej postaci, również przy użyciu specjalistycznych skryptów, jak np.
  OwnCloud.
 14. Wykorzystywanie infrastruktury Usługodawcy jako hosting ADSerwerów.
 15. Korzystanie z baz adresowych zakupionych od osób trzecich do wysyłki poczty email.
 16. Korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres email znajduje się w bazie adresowej.
 17. Wykonywanie testów penetracyjnych infrastruktury MV a także jakiekolwiek inne próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, skanowania
  sieci, tudzież przeprowadzania ataków typu “odmowa usługi”.
 18. Instalacja, usuwanie wtyczek  – zabrania się samodzielnej instalacji oraz usuwania wtyczek. Instalacja dodatkowych wtyczek możliwa jest po wcześniejszym zgłoszeniu każdorazowo takiej potrzeby poprzez Panel Klienta, o ile mieści się ona w specyfikacji zakupionego pakietu i zostanie pozytywnie zweryfikowana pod względem jakości przez MV.  MV ma prawo odmówić usunięcia wtyczek już zainstalowanych wymaganych do poprawnego działania sklepu, a także instalacji dodatkowych wtyczek w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich działaniu, niespełniania standardów bezpieczeństwa lub negatywnego wpływu na wydajność usługi.
 19. Instalacja, usuwanie lub modyfikacja domyślnego szablonu jest zabroniona.
 20. Ingerencja w kod wtyczek, szablonu lub samego WordPressa jest zabroniona.
 21. Próba obejścia zabezpieczeń ograniczających dostęp Użytkownika do wybranych części serwisu.

§ IV Płatności.

 1. Za korzystanie z usług oferowanych przez MV pobierana jest opłata za okres wskazany w ofercie z góry, która stanowi okres rozliczeniowy.
 2. MV zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
 3. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie zawieszana. Jeżeli w terminie 7 dni od zawieszenia usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez MV jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane. Jeśli zaś Abonent ureguluje płatność za kolejny okres rozliczeniowy w podanym terminie, MV przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po wpłynięciu należności.
 4. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony MV.
 5. Abonent, który w procesie rejestracji wybrał typ konta „firma”, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur vat drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane w terminie do 14 dni od otrzymania płatności przez MV.
 6. Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania MV o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10 zł netto, doliczaną do każdej faktury.

§ V Rozwiązanie umowy.

 1. MV ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi, odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta, bądź zwieszenia świadczenia usługi w sytuacji, gdy:
  – zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  – Abonent korzystał z usług MV w sposób sprzeczny z prawem, bądź ich przeznaczeniem, złamał Regulamin usług MV lub umowę,
  – Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 2. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez MV nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
 3. MV poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi lub odstąpieniu do umowy oraz o przyczynie tego zawieszenia lub odstąpienia. Wznowienie świadczenia usług będzie możliwe po wyeliminowaniu przyczyny.
 4. W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w § IV, pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

§ VI Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (elektronicznie, przez Panel Klienta – panel.hashmagnet.pl lub listownie, na adres siedziby MV) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§ VII Odpowiedzialność.

 1. MV dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy MV, MV zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy MV lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między MV a Abonentem.
 3. MV zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
 4. Wszystkie usługi oferowane przez MV powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
 5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
 6. Odsprzedawanie w części lub całości osobom trzecim usługi wykupionej w MV jest zabronione.
 7. Za wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi, aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelu klienta MV, za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. MV nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
 8. MV nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy użytkowników, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału MV.
 9. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
 10. MV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 11. MV nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
 12. MV nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem usługi.
 13. MV nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą MV, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§VIII Pomoc techniczna.

 1. MV gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi danej usługi, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w MV.
 2. MV gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie dostarczone przez Panel Klienta (panel.hashmagnet.pl) maksymalnie do 48 godzin o ile dotyczy aktywnej usługi w MV i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta.
 3. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

§IX Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu MV i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez MV powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email kontakt(małpa)hashmagnet.pl lub drogą pocztową na adres MV.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
 5. MV rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

§X Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies Usługobiorców/Użytkowników, na rzecz których Administrator świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu (zwanej dalej Stroną).

Administratorem jest Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kontakt(małpa)hashmagnet.pl.

 

§1 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców w sposób określony w Regulaminie, którego niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią. W celu wykupienia Usługi, Usługobiorca powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt z Usługobiorcą.
 3. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem polegającej na świadczeniu usług hostingowych, rejestracji/utrzymania domen internetowych lub innych, zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umów, o których mowa w punkcie 3 powyżej.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. Dane osobowe Usługobiorców są również udostępniane podmiotom dokonującym rejestracji domen w celu świadczenia usług polegających na rejestracji domen.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych personelowi i podwykonawcom Administratora odpowiedzialni za obsługę Usługobiorcy; podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, płatności elektronicznych i wsparcia technicznego, pocztowe, prawne) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy; rejestrom nazw domen w celu i zakresie koniecznym do wykonania umowy o rejestrację nazw domen; jednostkom certyfikującym w celu i zakresie koniecznym do wykonania umowy o rejestrację certyfikatu SSL.

§3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4 Inne technologie

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Administratora, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Administratora.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach jego strony internetowej:
  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika,
  • filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach strony internetowej Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości swojej strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do swojej strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

Jeśli masz aktywną usługę hostingową, umowę powierzenia danych osobowych możesz podpisać z nami online. W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta i utwórz zgłoszenie z taką prośbą w treści umieszczając:

 1. informację na temat usługi, której umową ma dotyczyć,
 2. wskazanie jakich danych dotyczy powierzenie, przykładowo dane klientów sklepu internetowego, dane zawarte w korespondencji e-mail czy dane wprowadzane do systemu służącego do wystawiania faktur. Dobrą praktyką jest również wskazanie na zakres danych, czyli dopisane o jakie dane konkretnie chodzi (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania etc.).

Na tej podstawie zostanie dla Ciebie przygotowana indywidualna umowa, która zostanie przesłana także poprzez Panel Klienta jako odpowiedź na zgłoszenie.

Umowę można podpisać wyłącznie na naszym wzorze i nie ma możliwości negocjowania jej treści.

WAŻNE! Przygotowana w ten sposób umowa nie wymaga podpisania w formie pisemnej, ani odsyłania jej drogą pocztową, gdyż jest zawierana w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego tj. akceptacji wzorca umownego.

Pobierz wzór umowy

obowiązujący do dnia 04.11.2020

Regulamin opiekunbloga.pl

§ I Określenia użyte w regulaminie

 1. Dostawca Usługi –  OpiekunBloga
 2. Użytkownik/Abonent – osoba prawna lub fizyczna, która dokonała rejestracji konta i otrzymała potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie opiekunbloga.pl świadczone są usługi hostingowe, oferowane przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91 oraz REGON 142506494 zwaną dalej OpiekunBloga.
 2. Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie opiekunbloga.pl i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą OpiekunBloga i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Umową Powierzenia Danych Osobowych, a także Polityką Prywatności.
 3. Cennik znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/hosting-wordpress-ssd i stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Specyfikacja techniczna znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/hosting-specyfikacja-techniczna i stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Umowa Powierzenia Danych Osobowych znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/Umowa-powierzenia-danych.pdf i stanowi integralną część Regulaminu.
 6. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Użytkownikiem.
 7. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, która znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowi integralną część Regulaminu.
 8. OpiekunBloga zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 9. Użytkownik rejestrując się na stronie panel.opiekunbloga.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od OpiekunBloga wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy OpiekunBloga.
 10. OpiekunBloga ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  • Abonent korzystał z usług OpiekunBloga w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług OpiekunBloga,
  • Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 11. OpiekunBloga na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.
 12. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte, a także zapoznać się z treścią Umowy powierzenia i zaakceptować postanowienia w niej zawarte.

§ III Czynności zabronione

 1. Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
 2. Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.
 3. Ingerencja w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
 4. Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.
 5. Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
 6. Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
 7. Działające na szkodę innych użytkowników nadmierne przeciążanie serwerów.
 8. Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.
 9. Wykorzystywanie infrastruktury OpiekunBloga jako zaplecza do przechowywania kopii zapasowych danych.
 10. Wykorzystywanie infrastruktury OpiekunBloga do przechowywania i udostępniania plików audio, video, archiwów, obszernych zbiorów zdjęć czy danych binarnych inaczej nie  klasyfikowanych, chyba że są to materiały stricte marketingowe.
 11. Wykorzystywanie infrastruktury OpiekunBloga jako hosting baz SQL/nonSQL serwisów umieszczonych poza infrastrukturą Usługodawcy.

§ IV Płatności.

 1. Za korzystanie z usług oferowanych przez OpiekunBloga pobierana jest opłata za okres wskazany w ofercie z góry, która stanowi okres rozliczeniowy.
 2. OpiekunBloga zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
 3. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie zawieszana. Jeżeli w terminie 7 dni od zawieszenia usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez OpiekunBloga jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane. Jeśli zaś Abonent ureguluje płatność za kolejny okres rozliczeniowy w podanym terminie, OpiekunBloga przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po wpłynięciu należności.
 4. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony OpiekunBloga.
 5. Abonent, który w procesie rejestracji wybrał typ konta „firma”, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur vat drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane w terminie do 14 dni od otrzymania płatności przez OpiekunBloga.
 6. Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania OpiekunBloga o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10 zł netto, doliczaną do każdej faktury.

§ V Rozwiązanie umowy.

 1. OpiekunBloga ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi, odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta, bądź zwieszenia świadczenia usługi w sytuacji, gdy:- zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,- Abonent korzystał z usług OpiekunBloga w sposób sprzeczny z prawem, bądź ich przeznaczeniem, złamał Regulamin usług OpiekunBloga lub umowę,- Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 2. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez OpiekunBloga nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
 3. OpiekunBloga poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi lub odstąpieniu do umowy oraz o przyczynie tego zawieszenia lub odstąpienia. Wznowienie świadczenia usług będzie możliwe po wyeliminowaniu przyczyny.
 4. W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w § IV, pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

§ VI Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (elektronicznie, przez panel klienta – panel.opiekunbloga.pl lub listownie, na adres siedziby OpiekunBloga) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§ VII Odpowiedzialność.

 1. OpiekunBloga dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy OpiekunBloga, OpiekunBloga zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy OpiekunBloga lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między OpiekunBloga a Abonentem.
 3. OpiekunBloga zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
 4. Wszystkie usługi oferowane przez OpiekunBloga powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
 5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
 6. Odsprzedawanie w części lub całości osobom trzecim usługi wykupionej w OpiekunBloga jest zabronione.
 7. Za wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi, aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelu klienta OpiekunBloga, za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. OpiekunBloga nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
 8. OpiekunBloga nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy użytkowników, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału OpiekunBloga.
 9. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
 10. OpiekunBloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 11. OpiekunBloga nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
 12. OpiekunBloga nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.
 13. OpiekunBloga nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą OpiekunBloga, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§VIII Pomoc techniczna.

 1. OpiekunBloga gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi danej usługi, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w OpiekunBloga.
 2. OpiekunBloga gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie dostarczone przez panel klienta (panel.opiekunbloga.pl) maksymalnie do 48 godzin o ile dotyczy aktywnej usługi w OpiekunBloga i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta.
 3. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

§IX Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu OpiekunBloga i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez OpiekunBloga , powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email hosting(małpa)opiekunbloga.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
 5. OpiekunBloga rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

§X Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Regulamin madhosting.pl

§ I Określenia użyte w regulaminie

 1. Dostawca Usługi –  madhosting.pl
 2. Użytkownik/Abonent – osoba prawna lub fizyczna, która dokonała rejestracji konta i otrzymała potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie madhosting.pl świadczone są usługi hostingowe, oferowane przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91 oraz REGON 142506494 zwaną dalej madhosting.pl.
 2. Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie madhosting.pl i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą madhosting.pl i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Umową Powierzenia Danych Osobowych, a także Polityką Prywatności.
 3. Cennik znajduje się pod adresem madhosting.pl i stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Specyfikacja techniczna znajduje się pod adresem madhosting.pl i stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Umowa Powierzenia Danych Osobowych znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/Umowa-powierzenia-danych.pdf i stanowi integralną część Regulaminu.
 6. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Użytkownikiem.
 7. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, która znajduje się pod adresem madhosting.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowi integralną część Regulaminu.
 8. madhosting.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 9. Użytkownik rejestrując się na stronie madhosting.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od madhosting.pl wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy madhosting.pl.
 10. madhosting.pl ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  • Abonent korzystał z usług madhosting.pl w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług madhosting.pl,
  • Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 11. madhosting.pl na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.
 12. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte, a także zapoznać się z treścią Umowy powierzenia i zaakceptować postanowienia w niej zawarte.

§ III Czynności zabronione

 1. Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
 2. Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.
 3. Ingerencja w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
 4. Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.
 5. Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
 6. Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
 7. Działające na szkodę innych użytkowników nadmierne przeciążanie serwerów.
 8. Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.
 9. Wykorzystywanie infrastruktury madhosting.pl jako zaplecza do przechowywania kopii zapasowych danych.
 10. Wykorzystywanie infrastruktury madhosting.pl do przechowywania i udostępniania plików audio, video, archiwów, obszernych zbiorów zdjęć czy danych binarnych inaczej nie  klasyfikowanych, chyba że są to materiały stricte marketingowe.
 11. Wykorzystywanie infrastruktury madhosting.pl jako hosting baz SQL/nonSQL serwisów umieszczonych poza infrastrukturą Usługodawcy.
 12. Dociążania usługi tzn. nadmiernego, ciągłego (przekraczającego 3 godziny w skali doby) wykorzystania 100% zasobów CPU przypisanych do usługi.

§ IV Płatności.

 1. Za korzystanie z usług oferowanych przez madhosting.pl pobierana jest opłata za okres wskazany w ofercie z góry, która stanowi okres rozliczeniowy.
 2. madhosting.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
 3. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie zawieszana. Jeżeli w terminie 7 dni od zawieszenia usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez madhosting.pl jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane. Jeśli zaś Abonent ureguluje płatność za kolejny okres rozliczeniowy w podanym terminie, madhosting.pl przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po wpłynięciu należności.
 4. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony madhosting.pl.
 5. Abonent, który w procesie rejestracji wybrał typ konta „firma”, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur vat drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane w terminie do 14 dni od otrzymania płatności przez madhosting.pl.
 6. Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania madhosting.pl o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10 zł netto, doliczaną do każdej faktury.

§ V Rozwiązanie umowy.

 1. madhosting.pl ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi, odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta, bądź zwieszenia świadczenia usługi w sytuacji, gdy:
  – zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  – Abonent korzystał z usług madhosting.pl w sposób sprzeczny z prawem, bądź ich przeznaczeniem, złamał Regulamin usług madhosting.pl lub umowę,
  – Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 2. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez madhosting.pl nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
 3. madhosting.pl poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi lub odstąpieniu do umowy oraz o przyczynie tego zawieszenia lub odstąpienia. Wznowienie świadczenia usług będzie możliwe po wyeliminowaniu przyczyny.
 4. W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w § IV, pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

§ VI Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (elektronicznie, przez panel klienta – madhosting.pl/panel/ lub listownie, na adres siedziby madhosting.pl) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 2. Dokonując zamówienia wszelkich usług firmy madhosting.pl, które są realizowane automatycznie Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).
 3. Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w madhosting.pl, Użytkownik wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.

§ VII Odpowiedzialność.

 1. madhosting.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy madhosting.pl, madhosting.pl zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy madhosting.pl lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między madhosting.pl a Abonentem.
 3. madhosting.pl zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
 4. Wszystkie usługi oferowane przez madhosting.pl powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
 5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
 6. Odsprzedawanie w części lub całości osobom trzecim usługi wykupionej w madhosting.pl jest zabronione za wyjątkiem pakietów typu reseller.
 7. Za wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi, aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelu klienta madhosting.pl, za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. madhosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
 8. madhosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy użytkowników, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału madhosting.pl.
 9. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
 10. madhosting.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 11. madhosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
 12. madhosting.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem usługi.
 13. madhosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą madhosting.pl, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.
 14. madhosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasowe ograniczenie parametrów usługi wynikające z przyczyn niezależny od madhosting.pl

§VIII Pomoc techniczna.

 1. madhosting.pl gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi danej usługi, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w madhosting.pl.
 2. madhosting.pl gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie dostarczone przez panel klienta (madhosting.pl/panel) maksymalnie do 48 godzin o ile dotyczy aktywnej usługi w madhosting.pl i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta.
 3. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

§IX Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu madhosting.pl i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez madhosting.pl, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email kontakt(małpa)madhosting.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
 5. madhosting.pl rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

§X Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Regulamin Programu Afiliacyjnego

§1 Preambuła

Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Mad Ventures Patryk Kozioł działającą pod marką HashMagnet z siedzibą w Warszawie (02-737), przy ulicy Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91, zwaną dalej MV a Wydawcą.

MV udostępnia Platformę online, która umożliwia generowanie linków afiliacyjnych, po skorzystaniu z których Wydawca otrzymuje prowizję od sprzedaży usług hostingowych oferowanych przez MV na stronie hashmagnet.pl. Regulamin obejmuje warunki emisji kodów rabatowych oraz zasady rozliczeń pomiędzy MV a Wydawcą. Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z MV zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2 Definicje

1. Wydawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie, która spełniła warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy.
2. Strona internetowa (strona WWW) – dokument umieszczony w sieci internetowej pod indywidualnym adresem URL, utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML), interpretowany po stronie Użytkownika za pomocą przeglądarki.
3. Kreacja Reklamowa – zbiór materiałów reklamowych (m.in. kreacje graficzne, tekstowe, mailingowe) udostępnionych w Programie Afiliacyjnym i służących wyłącznie do realizacji Programu Afiliacyjnego zgodnie z jego warunkami. Kreacje Reklamowe udostępniane są na Serwerze MV lub w postaci treści i grafik, które Użytkownik może pobrać z Programu Afiliacyjnego.
4. Program Afiliacyjny – zbiór zindywidualizowanych zasad dotyczących współpracy pomiędzy MV i Wydawcą. MV udostępnia Wydawcy Platformę, Kreacje Reklamowe, Kody Rabatowe, Linki Afiliacyjne i inne materiały oraz przedstawia zasady i wymagania obowiązujące każdego Wydawcę uczestniczącego w Programie Afiliacyjnym.
5. Platforma – ogół rozwiązań technologicznych udostępnionych przez MV w celu realizacji Programu Afiliacyjnego.
6. Strona Wydawcy – strona internetowa, na której umieszczony jest odnośnik do Strony Docelowej, umieszczony przez Wydawcę, który uczestniczy w Programie Afiliacyjnym.
7. Strona Docelowa – Strona internetowa wskazana w Programie Afiliacyjnym, na którą przekierowuje Link Afiliacyjny po Kliknięciu oraz na której obowiązuje Kod Rabatowy
8. Link Afiliacyjny – indywidualny link przydzielany Wydawcy po kliknięciu którego system rozpoznaje wydawcę i nalicza należną prowizję w przypadku prawidłowego ukończenia transakcji. Link Afiliacyjny działa w oparciu o pliki Cookies ważne przez 90 dni od użycia.
9. Kliknięcie – oznacza w Programie Afiliacyjnym ręczną aktywację przez Użytkownika Linku Docelowego na Stronie Wydawcy.
10. Użytkownik – osoba, która wykonuje czynności w postaci Kliknięcia w reklamę lub link umieszczony na Stronie Wydawcy, przekierowującą na Stronę Docelową.
11. Walidacja – zweryfikowanie transakcji przez MV na koncie Wydawcy.
12. Sztuczny Ruch – określenie obejmujące nieprawidłowe Kliknięcia, w szczególności wygenerowane na skutek sztucznego wywoływania Linku Docelowego, emisji reklamy na warstwie, wykorzystywania automatów generujących ruch i innych programów lub metod. Określeniem tym objęte są również Kliknięcia uzyskane na skutek motywowania Użytkowników przez Wydawcę do ich dokonania za pomocą wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam), wprowadzających w błąd komunikatów, dodatkowych zachęt w postaci, na przykład, ale nie wyłącznie, wynagradzania Użytkownika, chyba, że uprzednio Wydawca przedstawi MV planowany sposób motywowania Użytkowników i uzyska pisemną zgodę MV na jego zastosowanie.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uzyskania statusu Wydawcy jest posiadanie konta na Platformie i przejście procesu dołączenia do Programu Afiliacyjnego poprzez zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu,
2. Kliknięcie na Platformie przycisku „Aktywuj Program Partnerski” oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia uzyskanie statusu Wydawcy i uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym.
3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji regulaminu podczas procesu dołączania do Programu Afiliacyjnego.
4. W wyniku zawarcia Umowy, Wydawca nie staje się przedstawicielem ani podwykonawcą MV. Wydawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swoich działań, związanych z uczestnictwem w Programie Afiliacyjnym.

§ 4 Program Afiliacyjny

1. Rozpoczęcie uczestnictwa Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym jest tożsame z zaakceptowaniem przez niego zasad i wymogów dotyczących tego programu.
2. Wydawca po zalogowaniu na Platformie otrzymuje indywidualny dla niego Link Afiliacyjny. Każda transakcja zakupu wykonana z użyciem tego linku spowoduje automatyczne naliczenie Prowizji dla Wydawcy, liczonej od końcowej wartości brutto zakupionych usług hostingowych. Dodatkowo każdy Wydawca może, na życzenie, otrzymać  indywidualny dla niego Kod Rabatowy dający polecanemu Użytkownikowi 10% zniżki na wybrane usługi MV. Każda transakcja wykonana z użyciem tego kodu również spowoduje naliczenie Prowizji dla Wydawcy jednak nie w sposób zautomatyzowany, chyba, że kod został użyty jednocześnie z kliknięciem Linku Afiliacyjnego. W każdym inny przypadku prowizja z transakcji z użyciem wyłącznie kodu rabatowego zostanie naliczona ręcznie przez MV podczas rozliczenia aktualnej prowizji. Kod rabatowy jest wydawany na indywidualną prośbę Wydawcy.
3. Prowizja przyznawana jest tylko za rejestrację i zakup dokonany przez nowych Użytkowników i dotyczy wyłącznie usług hostingowych, a nie obejmuje innych usług świadczonych przez MV.
4. Prowizja każdorazowo przechodzi proces Walidacji, która trwa do 20 dni od momentu złożenia zamówienia przez Użytkownika.

§ 5 Prawa i obowiązki MV i Wydawcy

1. MV jest zobowiązany do monitorowania użycia Linku Afiliacyjnego oraz Kodu Rabatowego Wydawcy. Uzyskana liczba zakupów pakietów hostingowych z użyciem Linku Afiliacyjnego oraz Kodu Rabatowego poddana Walidacji będzie stanowiła podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wydawcy.
2. MV udostępni Wydawcy na Platformie statystyki dotyczące przyznanej Prowizji.
3. MV zobowiązany jest do dokonywania rozliczeń z Wydawcami, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Wydawca ma obowiązek bieżącego obsługiwania adresu e-mail zgłoszonego przez siebie podczas rejestracji w celu bieżącej komunikacji z MV. Wysłanie przez MV wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza jej skuteczne doręczenie do Wydawcy. MV nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości e-mail wysłanej przez MV do Wydawcy na adres e-mail zarejestrowany w Platformie, m.in. gdy adres e-mail Wydawcy jest niepoprawny, serwer pocztowy, na którym założona jest skrzynka e-mail Wydawcy posiada blokady wiadomości przychodzących lub jest niedostępny oraz w innych przypadkach, w których przyczyna niedostarczenia wiadomości nie leży po stronie MV.
5. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania podczas procesu rejestracji pełnej nazwy firmy, numeru KRS lub numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli taki posiada), adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP, adresu e-mail oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania, a także do złożenia oświadczenia, czy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
6. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania podczas procesu rejestracji swojego imienia i nazwiska, adresu zameldowania na pobyt stały oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu zameldowania, numeru PESEL, NIP, adresu e-mail, a także do złożenia oświadczenia, czy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
7. O zmianie danych rejestracyjnych, o których mowa powyżej, Wydawca bezzwłocznie poinformuje MV oraz prześle do niego wszelkie dokumenty potwierdzające istnienie tych zmian.
8. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego podczas procesu rejestracji są prawdziwe i kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.
9. Wydawca deklaruje, że numer rachunku bankowego podany na fakturze lub rachunku będzie właściwym numerem, na który MV będzie dokonywał przelewów z tytułu rozliczeń z Wydawcą. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga dokonania przez Wydawcę stosownej zmiany na Platformie.
10. Wydawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków, wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody MV wyrażonej na piśmie.
11. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność Stron Wydawcy z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.
12. Wydawca oświadcza, że posiada prawa do wszystkich zamieszczonych utworów na Stronie Wydawcy i że nie naruszają one praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej oraz że utwory i informacje nie mogą zostać uznane za naruszające dobra osobiste osób trzecich lub niedozwolone. Jednocześnie Wydawca oświadcza, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na Stronie Wydawcy, a także praw do publikacji wizerunku lub/i danych osobowych, udzieliła zgody na ich publikację, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenia tej zgody i okaże je na każde żądanie MV.
13. W przypadku chęci wysłania przez Wydawcę wysyłki mailingowej w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego Wydawca oświadcza, że posiadana przeze niego baza mailingowa została zgromadzona oraz jest przechowywana w sposób zgodny z polskim prawem, a jej subskrybenci/użytkownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generował lub przyczyniał się do generowania Sztucznego Ruchu do Stron Docelowych.
15. MV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Wydawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Wydawców.
16. Wydawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za szkodę MV i osób trzecich wynikającą z wykonywania przez Wydawcę usług objętych Umową niezgodnie z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, postanowieniami Programu Afiliacyjnego lub Umową

§ 6 Wynagrodzenie

1.Wydawca otrzymuje indywidualny dla niego Link Afiliacyjny. Każda transakcja wykonana z użyciem tego linku spowoduje automatyczne naliczenie Prowizji dla Wydawcy, liczonej od końcowej wartości usług hostingowych brutto. Domyślna prowizja wynosi 40% od wartości zamówienia brutto i jest prowizją jednorazową.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest po zgłoszeniu chęci wypłaty za pomocą przycisku „Wypłata środków” po zalogowaniu na Platformie oraz na podstawie prawidłowo przygotowanej i dostarczonej faktury lub rachunku.
3. Kwota będąca podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wydawcy będzie wskazywana w systemie rozliczeń dostępnym na Platformie.
4. Przesłanie dokumentów rozliczeniowych będzie następowało poprzez wysłanie ich drogą elektroniczną z adresu email wskazanego w systemie MV w przypadku faktur lub drogą pocztową w przypadku rachunków.
5. Wynagrodzenie Wydawcy z tytułu świadczenia usług w ramach Programu Afiliacyjnego, stanowi, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6 poniżej, kwota należna za wygenerowane za pośrednictwem Strony Wydawcy transakcje z użyciem linku afiliacyjnego i/lub kodu rabatowego po ich Walidacji o ile w tym okresie kwota ta wynosić będzie, co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych polskich). Kwota ta będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie.
6. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynagrodzenie będzie pomniejszane o wartość podatku od towarów i usług oraz zaliczkę na podatek dochodowy, do którego rozliczania w imieniu Wydawcy zobowiązany jest MV. Wydawca, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wraz z rachunkiem przesyła podpisane oświadczenie, wg otrzymanego od MV wzoru.
7. W terminie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, Wydawca wystawia fakturę albo rachunek albo inny dokument, obejmujący wynagrodzenie Wydawcy ustalone stosownie do treści niniejszego Regulaminu i Programu Afiliacyjnego.
8. Wypłata wynagrodzenia należnego Wydawcy dokonywana jest elektronicznie, na podstawie faktury albo rachunku lub innego dokumentu wystawionego przez Wydawcę w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni na rachunek bankowy Wydawcy, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia następuje tylko w przypadku, gdy stanowi ono łącznie co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych polskich). Od kwot należnych, ale niewypłaconych na podstawie niniejszego postanowienia, nie należą się Wydawcy odsetki.
9. Jeżeli po dniu wystawienia faktury albo rachunku albo innego dokumentu, będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, ujawni się lub nastąpi zdarzenie powodujące konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wydawcy w stosunku do kwoty będącej podstawą wystawienia przez Wydawcę faktury albo rachunku, tj. w szczególności, jeżeli okaże się, że wynagrodzenie wskazane przez Wydawcę zostało źle wyliczone, wówczas MV powiadomi o tym fakcie Wydawcę drogą e-mail ze wskazaniem zmniejszonej kwoty, a Wydawca skoryguje wystawioną fakturę albo rachunek albo inny dokument do kwoty wynagrodzenia należnego Wydawcy. MV zobowiązany będzie wówczas do zapłaty wynagrodzenia należnego w wysokości po dokonanej korekcie. W przypadku, gdy wynagrodzenie w kwocie przed korektą zostało Wydawcy wypłacone, nadwyżka zostanie odjęta przez MV z najbliższymi płatnościami na rzecz Wydawcy albo będzie podlegała zwrotowi, w przypadku, gdy Wydawca w ciągu 2 (dwóch) kolejnych miesięcy nie uzyska w ramach wynagrodzenia należnego, co najmniej kwoty minimalnej, o której mowa w ust. 9 powyżej albo Umowa zostanie rozwiązana przed rozliczeniem. Zwrot nadwyżki nastąpi wówczas w terminie 14 czternastu dni od nastąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń.

§ 7 Rozwiązanie umowy i czas jej obowiązywania

1. MV może w dowolnym terminie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać lub zakończyć Program Afiliacyjny ,albo zmienić jego warunki, bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu dla Wydawcy. O wszelkich zmianach w warunkach Programu Afiliacyjnego lub rozwiązaniu umowy Wydawca będzie informowany drogą email na na aktualny adres głoszony na stornie Platformy. Wydawca jest zobowiązany do bieżącego monitoringu aktualnego statusu Programu Afiliacyjnego.
2. MV zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. O wszystkich zmianach dokonanych w Regulaminie, MV poinformuje Wydawcę i udostępni zmieniony Regulamin drogą email. W przypadku braku rezygnacji Wydawcy w terminie 14 dni od daty publikacji Regulaminu, Regulamin uznaję się za zaakceptowany.
3. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie.
4. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Platformy niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy lub w momencie wstrzymania lub zakończenia Programu Afiliacyjnego i usunąć wszystkie Linki Docelowe i Kreacje Reklamowe ze Stron Wydawcy.
5. Emisja Kreacji Reklamowych po rozwiązaniu umowy lub we wstrzymanym lub zakończonym Programie Afiliacyjnym nie powoduje powstania prawa do wynagrodzenia ani do jakichkolwiek innych świadczeń ze strony MV.
6. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, MV ma prawo rozwiązać Umowę z Wydawcą w trybie natychmiastowym, w przypadku:
a) naruszania przez Wydawcę postanowień Umowy, w tym Regulaminu lub Programu Afiliacyjnego,
b) stwierdzenia, że Strony Wydawcy zawierają: treści niezgodne z prawem lub obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie, zachęcające do łamania praw autorskich, treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy, treści wprowadzające w błąd Użytkowników, w szczególności co do pochodzenia Strony Docelowej, prezentowanych na niej towarów lub usług lub w inny sposób,
c) stwierdzenia, że Strony Wydawcy zawierają odnośniki do stron zawierających treści, o których mowa w lit. b) powyżej,
d) gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować bądź generując Sztuczny Ruch do Stron Docelowych,
e) uzasadnionych przypadkach niewskazanych w Regulaminie,
f) Wydawca nie wygeneruje żadnej Prowizji przez okres jednego roku.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Wydawcy jest MV.
2. Wydawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MV niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a także jej realizacji i rozliczenia z Wydawcą, tj.:
a) nazwisko i imię Wydawcy,
b) PESEL,
c) adres zameldowania na pobyt stały,
d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c) powyżej,
e) adres elektroniczny (e-mail),
f) NIP,
g) numer rachunku bankowego.
3. MV może przetwarzać dane eksploatacyjne Wydawcy, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Wydawcę z usług, świadczonych w ramach Programu Afiliacyjnego, takie jak:
a) oznaczenia identyfikujące Wydawcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Wydawca,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług w ramach Programu Afiliacyjnego,
d) informacje o skorzystaniu przez Wydawcę z usług w ramach Programu Afiliacyjnego.
4. Po zakończeniu korzystania z usług w ramach Sieci Programów Afiliacyjnych przez Wydawcę, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, MV nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 2 powyżej, za wyjątkiem tych danych, które są:
a) niezbędne do rozliczenia usług w ramach Programu Afiliacyjnego,
b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług w ramach Programu Afiliacyjnego,
c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw, w tym ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości,
d) niezbędne do świadczenia innych usług wykupionych przez Wydawcę w ramach oferty MV.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W czasie trwania niniejszej Umowy i po jej zakończeniu przez okres 24 miesięcy Wydawca jest zobowiązany do zachowania poufności informacji przekazywanych Wydawcy w związku z realizacją Umowy.
2. Wydawca zobowiązuje się do naprawienia MV jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem Umowy lub Regulaminu, a w szczególności w związku z wykorzystywaniem Programu Afiliacyjnego, także z tytułu problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Wydawcę.
3. MV jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem stworzonym przez MV lub na zlecenie MV niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania Kreacji Reklamowych i Linków Docelowych, zgodnie z warunkami Umowy.
4. Strony oświadczają, ze zapoznały się z tekstem niniejszego Regulaminu i zawierają Umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień.
5. Wszelkie zawiadomienia będą kierowane do Wydawcy na adres e-mail zgłoszonego przez niego w Programie Afiliacyjnym.
6. Wszelkie oświadczenia pochodzące od Wydawcy, dla swej skuteczności, wymagają wysłania z adresu e-mail zgłoszonego przez niego w Programie Afiliacyjnym.
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
9. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby MV.